شرکت اقتصاد پترو به موجب مصوبه 1389 با شماره ثبت 376978 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و عملیات اجرایی این شرکت از همان تاریخ آغاز گردید.