محصولات:

  • قیرهای نفوذی
  • قیرهای vg
  • گوگرد sulfur
  • نفت سفید / سوخت جت kerosene
  • مازوت