هیات مدیره:

  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص اقتصاد پترو، آقای مهندس مهدی خزایی پول