هیات مدیره:

  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت اقتصاد پترو، آقای مهندس مهدی خزایی پول
  • عضو هئیت مدیره، سرکار خانم غزاله اشرفی اسکویی